MEGİP Nedir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında iş gücü piyasasının talep edilen niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için kamu-özel (şahıs ve tüzel kişilikler) sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitim ve kursları düzenleyerek  istihdama katkıda bulunan bir eğitim protokolüdür.

Eğitime katılacak kursiyerlere; Kursiyer Zaruri Gideri, Genel Sağlık Sigortası, İş Kazası ve Meslek Hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.


SIKÇA SORULAN SORULAR


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında iş gücü piyasasının talep edilen niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için kamu-özel (şahıs ve tüzel kişilikler) sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitim ve kursları düzenleyerek  istihdama katkıda bulunan bir eğitim protokolüdür.

İşverenler çalışan sayılarının %50’sine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir.
Kontenjanlar; mesleki eğitimin başlama tarihi itibariyle aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde mesleki eğitimin başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir.
Yüz ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır. 01.01.2018 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten itibaren tescil edilen firmalar yeni açılan olarak değerlendirilecektir.
Bir meslekte en az 5 kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılacaktır.
İl Çalışma Grubu tarafından uygun bulunmak kaydıyla Türk Meslekler Sözlüğünde benzer dörtlü kodun olduğu mesleklerde talep olması halinde söz konusu talepler birleştirilerek mesleki eğitim düzenlenebilecektir. Talepler birleştirilirken eğitim modüllerinin içerikleri dikkate alınarak karar verilecektir.
Eğitimler Teorik eğitim ve Uygulamalı eğitim olmak üzere iki aşamalı gerçekleşecektir.
Teorik eğitim bölümünde sınıftaki kursiyer sayısı 25’i geçemez.
Evet birden fazla firma aynı meslekte MEGİP açabilir. Teorik eğitim Oda ve Borsa tarafından belirlenen eğitim mekanında veya işyerinde, uygulamalı eğitim ise talepte bulunan işyerinde gerçekleşecektir.
Evet MEGİP düzenlemenin ön koşullarından bir tanesi teorik ve uygulamalı eğitimi içerecek şekilde hazırlanan ve güncel olan eğitim modülü ve eğitim planının temin edilmesi gereklidir.
Talepte bulunan firma Milli Eğitim Bakanlığı veya Üniversiteden eğitim modülünü ve eğitim planını hazırlattırır.
Meslek eğitimlerin günlük en az 5 en fazla 8 ve haftada 6 günü geçmemek üzere, haftalık en az 30 en fazla 45 saat olması gerekmektedir.
Eğitimin toplam süresi 160 fiili günü geçemez.
Evet program sonunda yüklenici tarafından yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylara İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü veya üniversite tarafından kurs bitirme belgesi veya sertifika verilir. Yüklenici firmanın programın sona ermesinden itibaren en geç 10 işgünü içinde sınavının yapılmasını temin etmesi gereklidir.
Hayır Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren mesleklerde MEGİP düzenlenebilir, ancak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak sınav, ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilir.
Evet firmaların mesleki eğitimin ¼ süresinin bitiminde eğitime devam eden kursiyerlerin en az %50’si 120 günden az olmamak üzere en az fiili mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan işverene ait işyerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilir.
İstihdam edilecek kişi sayısının hesaplanmasında küsuratlar bir üst sayıya tamamlanacaktır.
Her firmanın istihdam yükümlülüğü ayrı ayrı hesaplanacaktır.
İstihdam yükümlülüğünün, ayrılmayı takip eden 30 gün içinde mezun kursiyerler arasından, yeterli olmaması halinde diğer kursiyerler arasından, bunun da yeterli olmaması halinde işverenlerin yazılı talebi sonucunda İl Müdürlüğünce en geç 3 işgünü içinde gönderilen liste dikkate alınarak aynı veya yakın mesleklerde eğitim almış kişiler öncelikli olmak üzere, Kuruma en geç istihdamın başlama tarihi itibariyle kayıt olmuş kişiler arasından eğitim verilen meslekte tamamlanması gerekmektedir.
Mesleki eğitiminde hiç kursiyer kalmaması veya istihdam gerçekleştirilecek sayıdan daha az kursiyer kalması halinde önceki madde de açıklanan süreç takip edilerek istihdam yükümlülüğünü İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından yerine getirmek zorundadır.
İstihdam yükümlülüğünün süresi içinde hiç yerine getirilmemesi halinde; işveren tarafından istihdam edilmesi gereken kursiyerler için ödenen sigorta primleri ve kursiyer zaruri giderleri ve işverene yapılan tüm giderler yasal faiziyle birlikte işverenden alınır ve işveren ile 24 ay süresince hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.

Süresi içinde eksik gerçekleştirilmesi halinde; işveren tarafından istihdam edilmesi gereken kursiyerler için ödenen sigorta primleri ve kursiyer zaruri giderleri ve toplam kurs giderinin, istihdam edilmesi gereken kursiyer sayısına bölünmesi ile bulunan meblağın istihdam edilmeyen kursiyer sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, yükleniciden/işverenden geri alınır veya varsa bunların alacaklarından mahsup edilir.

Evet kursiyerlerin işbirliği ve/veya kursiyer taahhütnamesine aykırı davranması durumunda 24 ay yasaklı duruma getirilmektedir.
Evet Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan ve Yükseköğrenim Kurumuna bağlı çalışan eğiticilere tabii oldukları ilgili mevzuatlar çerçevesinde ödeme yapılmaktadır.
Kurs süresince işsiz olan kursiyerler için günlük 89.40 tl , işsizlik maaşı alan kursiyerler için günlük 44.70 tl olacak şekilde kursiyerlerin banka hesaplarına ay sonunda ödeme yapılacaktır.
Kurs süresince kursiyerlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası Primleri karşılanabilecektir.
Teorik eğitim sırasında kullanılarak tüketilen ve demirbaş niteliği taşımayan malzeme giderleri karşılanabilir.